İçeriğe geç

Hakaret Davası Tazminat Miktarı 2024-2025 Güncel

Hakaret Davası Tazminat Miktarı

Hakaret, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle işlenen bir suçtur. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakaret suçu nedeniyle mağdur olan kişi, hakaret eden kişiye karşı hem ceza davası hem de manevi tazminat davası açabilir. Ceza davası, kamu davasıdır ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülür. Manevi tazminat davası ise, mağdur olan kişinin şahsi davasıdır ve mağdur tarafından açılmalıdır.

Manevi tazminat davası, hakaret suçunun mağduru olan kişinin, hakaret nedeniyle uğradığı manevi zararın karşılığında, hakaret eden kişiden tazminat talep ettiği bir davadır. Manevi tazminat, kişinin kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle duyduğu elem, acı ve ızdırabın karşılığı olarak ödenen bir miktar paradır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarı, hakim tarafından takdir edilir. Hakim, tazminat miktarını belirlerken, hakaretin niteliğini, hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etkiyi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, hakaret edenin kusur durumunu ve diğer tüm özellikleri göz önünde bulundurur.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarı, genellikle 5.000 TL ile 100.000 TL arasında değişmektedir. Ancak, hakaretin niteliğine ve mağdur üzerindeki etkisine göre, bu miktar daha da yüksek veya düşük olabilir.

Hakaretin Niteliği

Hakaretin niteliği, manevi tazminat miktarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hakaretin ağırlığı, hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etkiyi belirler.

Hakaret, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmalıdır. Hakaret, kişinin mesleğine, ailesine, sağlığına veya başka bir özelliğine yönelik olabilir.

Hakaretin Mağdur Üzerinde Yarattığı Etki

Hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etki, manevi tazminat miktarını etkileyen bir diğer önemli faktördür. Hakaret nedeniyle mağdurun duyduğu elem, acı ve ızdırap, tazminat miktarını artıran bir unsurdur.

Hakaret nedeniyle mağdurun, iş hayatında sorunlar yaşaması, sosyal çevresi ile ilişkileri bozulması veya psikolojik sorunlar yaşaması gibi durumlar, tazminat miktarını artırabilir.

Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları

Tarafların sosyal ve ekonomik durumları da manevi tazminat miktarını etkileyebilir. Hakaret eden kişinin maddi durumu iyiyse, tazminat miktarı daha yüksek olabilir.

Hakaret Edenin Kusur Durumu

Hakaret eden kişinin kusur durumu da manevi tazminat miktarını etkileyebilir. Hakaret eden kişinin, hakaretin hukuki sonuçlarını bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarda, tazminat miktarı daha yüksek olabilir.

Diğer Özellikler

Hakaretin yapıldığı yer ve zaman, hakaretin yapıldığı ortam, hakaretin basın veya yayın yoluyla işlenmesi gibi diğer özellikler de manevi tazminat miktarını etkileyebilir.

Hakaret Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Hakaret davası açmak için, aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir:

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Hakareti içeren belgelerin fotokopileri

Dilekçede, aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir:

 • Davacının ve davalının kimlik bilgileri
 • Hakaretin yapıldığı tarih ve yer
 • Hakaretin içeriği
 • Hakaret nedeniyle mağdurun yaşadığı olumsuzluklar

Hakaret Davası Açma Süresi

Hakaret davası, hakaretin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde açılmalıdır.

Hakaret Davası Süresi

Hakaret davası, basit yargılama usulüne göre görülür ve genellikle 2-3 ay içinde sonuçlanır.

Hakaret Davası Sonuçları

Hakaret davası sonucunda, hakim aşağıdaki kararlardan birini verir:

 • Davanın kabulüne karar verir ve hakaret eden kişi, mağdura manevi tazminat ödemeye mahkûm edilir.
 • Davanın reddine karar verir.
 • Davanın kısmen kabulüne karar verir ve hakaret eden kişi, mağdura kısmi olarak man

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir