İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Icra Kesintisi 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı İcra Kesintisi

Kıdem tazminatı, iş akdinin kanunda belirtilen nedenlerden biri ile sona ermesi halinde, işçinin işverene olan hizmetine karşılık olarak aldığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemi, brüt ücreti ve fesih nedeni gibi unsurlara göre hesaplanır.

İcra hukuku, bir kişinin borcunu ödememesi durumunda, alacaklının bu borcunu tahsil etmek için kullanabileceği hukuki yolları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İcra kesintisi, icra hukukunda kullanılan bir kavram olup, alacaklının, borçlunun malvarlığına haciz yoluyla el koymasına ve bu malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunmasına izin veren bir işlemdir.

Kıdem tazminatı, icra hukuku kapsamında, işçinin malvarlığına dahil olan bir hak niteliğindedir. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatına da haciz konulabilir. Ancak, kıdem tazminatının haczi ile ilgili bazı özel hükümler bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatının Haczi İçin Gerekli Şartlar

Kıdem tazminatının haczi için öncelikle, işçinin bir borcu olması gerekir. Bu borç, işçinin şahsi borcu olabileceği gibi, mirasçı sıfatıyla üstlendiği bir borç da olabilir.

İkinci olarak, işçinin kıdem tazminatı hakkının doğmuş olması gerekir. Kıdem tazminatı hakkı, iş akdinin kanunda belirtilen nedenlerden biri ile sona ermesi halinde doğar.

Son olarak, işçinin kıdem tazminatı alacağı, tahsil edilebilir olmalıdır. Tahsil edilebilirlik, alacaklının alacağını mahkeme kararı ile tahsil edebilmesi için gerekli şartların varlığını ifade eder.

Kıdem Tazminatının Haczi Sınırı

İşçinin ücretinin en çok ¼’üne haciz konulabilmesi kuralı, ücret niteliğindeki ödemeler için geçerlidir. Kıdem tazminatı ise niteliği itibariyle bir ücret türü değildir. Bu nedenle, kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.

Kıdem Tazminatının İcra Dairesince Haczedilmesi

Kıdem tazminatının icra dairesince haczedilmesi için, alacaklının icra dairesine bir haciz talebinde bulunması gerekir. Bu talepte, işçinin kimliği, borcu ve haczedilmek istenen kıdem tazminatı miktarı belirtilmelidir.

İcra dairesi, haciz talebini kabul ederse, işçinin işverenine bir haciz yazısı gönderir. İşveren, bu yazıyı aldıktan sonra, işçinin kıdem tazminatını icra dairesine ödemek zorundadır.

Kıdem Tazminatının İşçiye Ödenmesi

İşveren, işçinin kıdem tazminatını icra dairesine ödedikten sonra, icra dairesi bu parayı alacaklıya verir. Alacaklı, bu parayı aldıktan sonra, işçiye olan borcunu ödemek zorundadır.

Kıdem Tazminatı Haczine İtiraz

İşçi, kıdem tazminatının haczine itiraz edebilir. İtiraz, icra dairesine veya icra mahkemesine yapılabilir.

İcra dairesine yapılan itiraz, icra müdürü tarafından incelenir. İcra müdürü, itirazı yerinde bulursa, haczi kaldırır. İtirazın yerinde bulunmaması halinde ise, itiraz icra mahkemesine gönderilir.

İcra mahkemesi, itirazı inceledikten sonra, karar verir. Mahkeme, itirazı yerinde bulursa, haczi kaldırır. İtirazın yerinde bulunmaması halinde ise, haczin devamına karar verir.

Kıdem Tazminatı Haczine İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay, kıdem tazminatının haczi ile ilgili olarak bazı kararlar vermiştir. Bu kararlarda, kıdem tazminatının niteliği ve haczi ile ilgili bazı hususlar açıklanmıştır.

Yargıtay’ın bazı önemli kararları şunlardır:

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/14809 E., 2016/17223 K. sayılı kararında, kıdem tazminatının niteliğini şu şekilde açıklamıştır:

“Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan hizmetine karşılık olarak aldığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının bir ücret niteliğinde olmadığı, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında kabul edilmektedir. Bu nedenle, kıdem tazminatı, işçinin mal

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir