İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Yargıtay 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı zamanaşımı yargıtay

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshi halinde işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi halinde işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde en az bir yıl kıdemi olmalıdır.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, iş akdinin feshinden itibaren beş yıldır. Bu süre, hak düşürücü süre olarak da adlandırılır. Hak düşürücü süre, hak sahibinin belirli bir süre içinde dava açması gereken süredir. Bu süre içinde dava açılmazsa, hak sahibi, dava açma hakkını kaybeder.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, Yargıtay tarafından da kabul edilmiştir. Yargıtay, kıdem tazminatı davası için zamanaşımı süresinin iş akdinin feshinden itibaren beş yıl olduğunu belirtmiştir.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin başlangıcı

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, iş akdinin feshinden itibaren başlar. İş akdinin feshi, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. İşverenin işçiyi işten çıkarması, iş akdini feshetmesi anlamına gelir.

İş akdinin feshi, yazılı olarak veya sözlü olarak yapılabilir. İş akdinin yazılı olarak feshedilmesi halinde, fesih bildiriminin işçiye tebliğ edilmesi gerekir. İş akdinin sözlü olarak feshedilmesi halinde, fesih tarihi, işçinin işyerinden ayrıldığı tarih olarak kabul edilir.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin kesilmesi ve durması

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, bazı hallerde kesilebilir veya durabilir. Zamanaşımı süresinin kesilmesi halinde, süre yeniden başlar. Zamanaşımı süresinin durması halinde ise, süre işlemez.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin kesilmesi halleri şunlardır:

  • İşçi, iş akdinin feshinden sonraki bir tarihte işverene kıdem tazminatı talebinde bulunursa, zamanaşımı süresi kesilir.
  • İşçi, iş akdinin feshinden sonraki bir tarihte işverene karşı dava açarsa, zamanaşımı süresi kesilir.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin durması halleri şunlardır:

  • İşverenin, işçiye kıdem tazminatı ödememesi halinde, işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunabilmesi için işe iade davası açması gerekir. İşe iade davasının açılması halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi durur.
  • İşe iade davasının sonucunda işçinin işe iadesine karar verilirse, işçinin işe başlaması halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi durur.
  • İşe iade davasının sonucunda işçinin işe iadesine karar verilmezse, işçinin iş akdinin devam etmesi halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi durur.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin kesilmesi veya durması halinde, sürenin kesilme veya durmaya neden olan olaydan itibaren yeniden işlemeye başlaması için, işçinin işverene kıdem tazminatı talebinde bulunması veya dava açması gerekir.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin dolması

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, iş akdinin feshinden itibaren beş yıldır. Bu süre, hak düşürücü süredir. Bu süre içinde dava açılmazsa, hak sahibi, dava açma hakkını kaybeder.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin dolması halinde, işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunması veya dava açması hukuken mümkün değildir. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı talebi reddedilecektir.

Yargıtay kararları

Yargıtay, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi konusunda birçok karar vermiştir. Bu kararlarda, kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin başlangıcı, kesilmesi ve durması gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Yargıtay’ın kıdem tazminatı zamanaşımı süresi konusunda verdiği bazı kararlar şunlardır:

  • **Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2019/4096 E. ve 2019/12784 K. sayılı kararında, iş akdinin feshinden itibaren beş yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu belirterek

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir