İçeriğe geç

Malpraktis Tazminat Miktarı 2024-2025 Güncel

Tıbbi Malpraktis Tazminat Miktarı

Tıbbi malpraktis, bir hekimin veya sağlık çalışanının, tıbbi standartlara aykırı bir şekilde hareket etmesi ve bu nedenle hastanın zarar görmesine neden olmasıdır. Tıbbi malpraktis nedeniyle uğranılan zararın tazmini, Türk Medeni Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca mümkündür. Bu maddeye göre, haksız eylem sonucu başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat talebinde bulunabilmek için, öncelikle hekimin hatalı davranışının varlığı ve bu hatanın hastanın zararına neden olduğu ispat edilmelidir. Hekimin hatalı davranışının varlığı, bilirkişi raporu ile belirlenir. Bilirkişi raporunda, hekimin tıbbi standartlara aykırı bir şekilde hareket ettiği ve bu nedenle hastanın zarar gördüğü tespit edilirse, tazminat talebinin kabul edilmesi için gerekli koşullar sağlanmış olur.

Tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat talebinde bulunulabileceği zararlar, maddi zararlar ve manevi zararlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Maddi Zarar

Maddi zarar, hastanın uğradığı ekonomik kayıpları ifade eder. Maddi zararlar, tedavi masrafları, iş göremezlik, gelir kaybı, sakatlık gibi unsurları içerebilir.

Tedavi masrafları, hastanın tıbbi malpraktis nedeniyle aldığı tedavinin masraflarını ifade eder. Bu masraflar, hastane masrafları, ilaç masrafları, doktor ücretleri gibi unsurları içerebilir.

İş göremezlik, hastanın tıbbi malpraktis nedeniyle çalışamaz hale gelmesi nedeniyle uğradığı ekonomik kaybı ifade eder. İş göremezlik süresi, hastanın iyileşmesi için gerekli olan süreyi ifade eder. Bu süre içinde hasta, çalışamaz ve gelir kaybına uğrar.

Gelir kaybı, hastanın tıbbi malpraktis nedeniyle çalışamaz hale gelmesi nedeniyle uğradığı ekonomik kaybı ifade eder. Bu kayıp, hastanın iş yerinde kazandığı geliri ifade eder.

Sakatlık, hastanın tıbbi malpraktis nedeniyle bedenen veya ruhsal olarak bir eksikliğe uğraması anlamına gelir. Sakatlık nedeniyle hasta, eski sağlık durumuna göre daha az çalışabilir veya hiç çalışamaz hale gelebilir. Bu nedenle, sakatlık nedeniyle de maddi zarar söz konusu olabilir.

Manevi Zarar

Manevi zarar, hastanın tıbbi malpraktis nedeniyle uğradığı duygusal ve psikolojik kayıpları ifade eder. Manevi zararlar, acı, elem, keder, üzüntü, korku, utanç gibi unsurları içerebilir.

Tıbbi malpraktis nedeniyle uğranılan manevi zarar, maddi zararlara göre daha zor ispat edilir. Ancak, hastanın yaşadığı acı, elem, keder gibi duygular, tanık ifadeleri, bilirkişi raporu gibi delillerle ispat edilebilir.

Tazminat Miktarı

Tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat miktarı, her somut olayın özelliklerine göre değişir. Maddi zararların tazmini için, zararın miktarı ve zararın meydana geldiği tarihteki paranın değeri dikkate alınır. Manevi zararların tazmini için ise, zararın ağırlığı, hastanın yaşı, mesleği, sosyal durumu gibi unsurlar dikkate alınır.

Türk mahkemeleri, tıbbi malpraktis davalarında tazminat miktarını belirlerken, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarını dikkate alır. Yargıtay, tıbbi malpraktis davalarında tazminat miktarının, zararın ağırlığına ve hastanın durumuna göre belirlenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Yargıtay’ın kararlarında, tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat miktarı belirlenirken, aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

  • Zararın niteliği ve ağırlığı
  • Hastanın yaşı, mesleği, sosyal durumu
  • Hastanın tedavi masrafları
  • Hastanın iş göremezlik süresi
  • Hastanın sakatlık durumu
  • Hastanın uğradığı manevi zarar

Yargıtay, tıbbi malpraktis davalarında tazminat miktarının belirlenmesinde, somut olayın özelliklerine göre takdir yetkisini kullanmaktadır. Bu nedenle, her somut olayda tazminat miktarı farklı olabilir.

Tıbbi Malpraktis Tazminat Davaları

Tıbbi malpraktis tazminat davaları, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılır. Bu davalarda, davacı hasta, davalı ise hekim veya sağlık kuruluşudur.

Tıbbi malpraktis tazminat davalarında, davacı hastanın, hekimin hatalı davranışını

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir