İçeriğe geç

Memur Özel Hizmet Tazminatı 2024-2025 Güncel

Memur Özel Hizmet Tazminatı Nedir?

Memur özel hizmet tazminatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinde düzenlenen ve devlet memurlarına ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, memurların yürüttükleri görev ve hizmetlerin niteliği, çalışma şartları ve konumları dikkate alınarak ödenir.

Memur Özel Hizmet Tazminatının Amacı

Memur özel hizmet tazminatının amacı, devlet memurlarının yürüttükleri görev ve hizmetlerin karşılığını vermek, çalışma şartlarının olumsuz etkilerini gidermek ve memurların hizmet motivasyonunu artırmaktır.

Memur Özel Hizmet Tazminatının Hesaplanması

Memur özel hizmet tazminatı, memurların kadro unvanları, dereceleri, hizmet sınıfları, görev yerleri ve yürüttükleri görevlerin niteliği gibi kriterlere göre hesaplanır. Bu tazminatın hesaplanmasında kullanılan puanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın eki I ve II sayılı cetvellerde belirtilmiştir.

Memur Özel Hizmet Tazminatının Ödeneceği Haller

Memur özel hizmet tazminatı, aşağıdaki hallerde ödenir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan memurlara
  • 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele
  • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele

Memur Özel Hizmet Tazminatının Ödenmeyeceği Haller

Memur özel hizmet tazminatı, aşağıdaki hallerde ödenmez:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde sayılan tazminatlardan yararlananlara
  • 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 24. maddesine göre yapılan atamalarda, ek 24. maddenin (B) fıkrasında öngörülen görevlerde bulunanlara
  • 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi kapsamında ödenen tazminatların dışında kalan tazminatlardan yararlananlara

Memur Özel Hizmet Tazminatının Temininde Güçlük Zammı

Memur özel hizmet tazminatı kapsamında, temininde güçlük zammı da ödenebilir. Bu zam, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 1. fıkrasının (B) bendinde düzenlenmiştir. Temininde güçlük zammı, 1250 puan olarak ödenir ve kadro unvanları, dereceleri, hizmet sınıfları ve görev yerleri dikkate alınarak belirlenir.

Memur Özel Hizmet Tazminatının Ek Ödemesi

Memur özel hizmet tazminatının ek ödemesi de yapılabilir. Bu ödeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendinde düzenlenmiştir. Ek ödeme, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirlenir ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Memur Özel Hizmet Tazminatının Vergilendirilmesi

Memur özel hizmet tazminatı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde yer alan “Ücret” kapsamında değerlendirilir ve vergiye tabidir. Ancak, temininde güçlük zammı ve ek ödeme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “İstisnalar” kapsamında değerlendirilir ve vergiden istisnadır.

Memur Özel Hizmet Tazminatının İptali

Memur özel hizmet tazminatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde iptal edilebilir. Bu haller şunlardır:

  • Memurun kadro unvanı, derecesi veya hizmet sınıfının değişmesi
  • Memurun görev yerinin değişmesi
  • Memurun emekliye ayrılması
  • Memurun başka bir kuruma nakli veya atanması

Memur Özel Hizmet Tazminatının Dava Yolu

Memur özel hizmet tazminatının ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, memur

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir