Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesi 2024-2025 Güncel

Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesi Nedir?

Haciz kaldırma talebi dilekçesi, icra takibi sonucunda borçlunun mallarına konulan haczin kaldırılması için icra müdürlüğüne yapılan başvuruyu içeren bir belgedir. Bu dilekçe ile borçlu, haczin kaldırılmasını gerekçelendirerek icra müdürlüğünden talep eder.

Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesinin Amacı

Haciz kaldırma talebi dilekçesi, borçlunun mal varlığına konulan haczin kaldırılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu dilekçe ile borçlu, haczin kaldırılması için geçerli bir gerekçe sunmalıdır.

Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesinin Gerekçeleri

Haciz kaldırma talebi dilekçesi, aşağıdaki gerekçelerle yazılabilir:

  • Borcun ödenmiş olması: Borçlunun borcu tamamen veya kısmen ödediğini gösteren belgeler, haciz kaldırma talebi dilekçesinde sunulabilir.
  • Borcun zamanaşımına uğramış olması: Borçlunun borcu, icra takip tarihinden itibaren on yıl içinde ödenmemişse, zamanaşımına uğramış olur. Zamanaşımına uğramış bir borca ilişkin haciz, borçlunun talebi üzerine kaldırılır.
  • Borcun muaccel hale gelmemiş olması: Borç, vadesinin henüz gelmemişse, muaccel hale gelmemiş olur. Muaccel hale gelmemiş bir borca ilişkin haciz, borçlunun talebi üzerine kaldırılır.
  • Haciz konusu malın, borçlunun geçimini sağlamaya yarayacak nitelikte olması: Borçlunun geçimini sağlamaya yarayacak nitelikteki mallara haciz konulamaz. Bu durumda, borçlu, haciz konusu malın geçimini sağlamaya yarayacak nitelikte olduğunu belirterek haciz kaldırma talebinde bulunabilir.
  • Haciz konusu malın, borçlunun elinde bulunmaması: Haciz konusu malın, borçlunun elinde bulunmaması durumunda, borçlu, malın kendisinde bulunmadığını belirterek haciz kaldırma talebinde bulunabilir.
  • Haciz konusu malın, borçlunun mülkiyetinde bulunmaması: Haciz konusu malın, borçlunun mülkiyetinde bulunmaması durumunda, borçlu, malın mülkiyetinde olmadığını belirterek haciz kaldırma talebinde bulunabilir.
  • Haciz kararının usulüne uygun olmaması: Haciz kararının usulüne uygun olmaması durumunda, borçlu, bu durumu belirterek haciz kaldırma talebinde bulunabilir.

Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesinin Şekli

Haciz kaldırma talebi dilekçesi, icra müdürlüğüne hitaben yazılır. Dilekçenin başında, borçlunun kimlik bilgileri, borcun kaynağı ve haczin konulma tarihi gibi bilgiler yer alır. Dilekçenin devamında, haczin kaldırılması talep edilen gerekçeler açıklanır. Dilekçenin sonunda, borçlunun talebi ve icra müdürlüğünün vereceği karara uyacağı yönündeki beyanı yer alır.

Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesinin İbrazı

Haciz kaldırma talebi dilekçesi, icra müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla iletilebilir. Dilekçenin icra müdürlüğüne ulaştığı tarihten itibaren, icra müdürlüğünün haciz kaldırma talebini değerlendirmesi için yedi gün süre vardır.

Haciz Kaldırma Talebi Dilekçesi Örneği

Ankara 1. İcra Müdürlüğü

İcra Müdürlüğüne

Gönderen:

Adı Soyadı: [Borçlunun adı soyadı]

TC Kimlik Numarası: [Borçlunun TC kimlik numarası]

Adres: [Borçlunun adresi]

Konu: Haciz kaldırma talebi

İlgi: [İcra dosyasının esas numarası]

Sayın İcra Müdürü,

Yukarıda esas numarası yazılı icra dosyasında, alacaklı [alacaklının adı soyadı] tarafından, borcun tahsili amacıyla borçlu [borçlunun adı soyadı] üzerine haciz konulmuştur.

Bu haczin kaldırılması talebimi, aşağıdaki gerekçelerle sunarım:

  • Borcumu tamamen ödedim. Bu durumu gösteren [ödeme belgesinin adı] belgesini ekte sunarım.

Sayın İcra Müdürü,

Yukarıda açıklanan nedenlerle, icra dosyasından konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[Borçlunun adı soyadı]


Yayımlandı

kategorisi