Icra Inkar Tazminatı Oranı 2024-2025 Güncel

İcra İnkar Tazminatı Oranı

İcra inkar tazminatı, borçlunun icra takibine haksız olarak itiraz etmesi durumunda, alacaklının talebi üzerine borçludan tahsil edilen tazminattır. İcra inkar tazminatı, alacaklının icra takibinde harcadığı zaman ve emek karşılığında kendisine bir tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

İcra İnkar Tazminatının Hukuki Dayanağı

İcra inkar tazminatı, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 67. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, borçlunun icra takibine haksız olarak itiraz etmesi durumunda, alacaklının talebi üzerine borçludan red veya hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminata mahkûm edilir.

İcra İnkar Tazminatının Hesaplanması

İcra inkar tazminatı, asıl alacak miktarı üzerinden hesaplanır. Asıl alacak miktarı, takip konusu olan alacaktır. İcra inkar tazminatının hesaplanmasında, asıl alacak miktarına herhangi bir işlem yapılmaz. İcra inkar tazminatı oranı, %20’dir.

İcra İnkar Tazminatının Ödenmesi

İcra inkar tazminatı, alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince hükmedilir. İcra mahkemesinin kararına karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilir. İcra inkar tazminatı kararı kesinleşir ise, borçludan tahsil edilir.

İcra İnkar Tazminatının Koşulları

İcra inkar tazminatının tahsili için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

  • Borçlu, icra takibine itiraz etmiş olmalıdır.
  • Borçlunun itirazının haksız olması gerekir.
  • Alacaklı, icra inkar tazminatı talebinde bulunmuş olmalıdır.

Borçlunun İtirazının Haksız Olması

Borçlunun itirazının haksız olması, icra takibinde borçlu aleyhine karar verilmesi anlamına gelir. Yani, icra takibinin devamına veya alacaklının talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Alacaklının İcra İnkar Tazminatı Talebinde Bulunması

Alacaklı, icra inkar tazminatı talebinde bulunmak zorunda değildir. Alacaklı, icra inkar tazminatı talebinde bulunmasa bile, icra mahkemesi kendiliğinden icra inkar tazminatına hükmedebilir.

İcra İnkar Tazminatının Artırılması

İcra inkar tazminatı oranı, %20’dir. Ancak, icra mahkemesi, borçlunun kötü niyetli veya haksız davranışları nedeniyle icra inkar tazminat oranını artırabilir.

İcra İnkar Tazminatının Azaltılması

İcra inkar tazminatı oranı, %20’dir. Ancak, icra mahkemesi, borçlunun iyi niyetli veya haklı davranışları nedeniyle icra inkar tazminat oranını azaltabilir.

İcra İnkar Tazminatının Ödenmemesi

Borçlu, icra inkar tazminatı borcunu ödemez ise, alacaklı icra yoluyla tazminatın tahsilini talep edebilir.

İcra İnkar Tazminatı ile Kötü Niyet Tazminatı Arasındaki Fark

İcra inkar tazminatı ile kötü niyet tazminatı, icra takibine itiraz eden borçluya karşı uygulanan iki farklı tazminat türüdür. İcra inkar tazminatı, borçlunun itirazının haksız olması halinde uygulanır. Kötü niyet tazminatı ise, borçlunun itirazının haksız olmasının yanı sıra, kötü niyetli olması halinde uygulanır.

Kötü niyet, borçlunun icra takibine itiraz ederken, alacağın varlığını veya miktarını inkar etmesinde veya ödememe niyetinde olduğunun açıkça belli olmasıdır. Örneğin, borçlunun elinde alacağın varlığı gösteren bir belge bulunmasına rağmen, bu belgeyi icra takibinde ibraz etmemesi, kötü niyetli davranış olarak kabul edilebilir.

Kötü niyet tazminatı oranı, icra inkar tazminatı oranından daha yüksektir. Kötü niyet tazminatı oranı, %30’dur. Ancak, icra mahkemesi, borçlunun kötü niyetli davranışlarının ağırlığına göre bu oranı daha da artırabilir


Yayımlandı

kategorisi