Iş Yerinden Tazminat Alma 2024-2025 Güncel

İş Yerinden Tazminat Alma

İş yerinden tazminat almak, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi sonucunda işçinin hak kazandığı maddi bir tazminattır. İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasında imzalanan ve işçinin işverene hizmet vermesi, işverenin ise işçiye ücret ödemesi yükümlülüğünü içeren bir sözleşmedir. İş sözleşmesi, işçinin veya işverenin haklı bir nedene dayanarak fesh edebildiği gibi, herhangi bir haklı neden olmaksızın da feshedilebilir.

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin ücreti gibi tazminatlara hak kazanır. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedene dayanarak feshedilmesi halinde ise, işçi yalnızca ihbar tazminatına hak kazanır.

İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedilmesi

İş sözleşmesinin haklı bir nedenle feshedilmesi, işçinin veya işverenin sözleşmeyi feshetmesi için yasal olarak geçerli bir nedenin bulunmasıdır. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi halinde, feshin geçerliliği ve haklılığı mahkeme tarafından değerlendirilir.

İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi için geçerli nedenler şunlardır:

 • İşverenin işçiye karşı ağır ve haksız fiil işlenmesi
 • İşverenin işçiyi, iş sözleşmesinde belirtilen işin yapılmasından alıkoyan veya işin yapılmasını güçleştiren davranışta bulunması
 • İşverenin işçinin ücretini ödememesi veya eksik ödemesi
 • İşverenin işçiyi, iş sözleşmesinde belirtilen işin yapılmasından farklı bir işte çalıştırması
 • İşverenin işçiyi, iş sözleşmesinde belirtilen çalışma koşullarında çalıştırmaması

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi için geçerli nedenler şunlardır:

 • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen işin yapılmasını kasten engellemesi
 • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen işyerinde kasten bulunması yasak olan bir şeyi yapması
 • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen işyerinde kasten bir suç işlemesi
 • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen işyerinde kasten işverene veya işverenin mallarına zarar vermesi

İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedilmemesi Halinde Hak Edilecek Tazminatlar

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmemesi halinde, işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin ücreti gibi tazminatlara hak kazanır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında bir tazminattır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücreti esas alınır.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden önce işverene haber vermeden ayrılması durumunda ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücreti ve iş sözleşmesinin süresinin esas alınır.

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti

İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, her yıl için 20 iş günü yıllık izin hakkına sahiptir. İşçi, yıllık izin hakkını kullanmadan iş sözleşmesi feshedilirse, kullanılmayan yıllık izin ücretine hak kazanır. Kullanılmayan yıllık izin ücretinin hesaplanmasında, işçinin brüt ücreti esas alınır.

Tazminatların Alınması

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçi tazminatlarını almak için işverene başvurmalıdır. İşveren, işçinin tazminatlarını yasal süreler içinde ödemekle yükümlüdür. İşverenin tazminatlarını ödememesi halinde, işçi tazminatlarını dava yoluyla talep edebilir.

Tazminat Davaları

İşçi, tazminatlarını alamadığı takdirde, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğini veya haklılığını ileri sürerek ya da tazminat miktarının artırılması talebiyle dava açabilir. Tazminat davalarında, iş mahkemeleri görevlidir.

İş Yerinden Tazminat Almak İçin Yapılması Gerekenler

İş yerinden tazminat almak için yapılması gerekenler şunlardır:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğinin teyit edilmesi
 • İşverene tazminat talebinde bulunulması
 • İşverenin tazminat talebini

Yayımlandı

kategorisi