Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır 2024-2025 Güncel

Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kapıcılar, işçi sayılan kişilerden oldukları için kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi, işçinin emekliliği, işverenin işyerini kapatması veya işçinin ölümü gibi durumlarda çalışana ödenen bir tazminattır.

Kapıcı kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için brüt ücretinin 30 günlük yevmiyesine eşit bir tutardan hesaplanır. Brüt ücret, işçinin maaşı, ikramiyesi, yol parası, yemek parası gibi tüm ek ödemeleri de kapsayan ücrettir.

Kapıcı Kıdem Tazminatının Hesaplanmasındaki Unsurlar

Kapıcı kıdem tazminatının hesaplanmasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

  • İşçinin çalıştığı yıl sayısı
  • İşçinin son brüt ücreti
  • İşçinin kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli

İşçinin Çalıştığı Yıl Sayısı

Kapıcı kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için brüt ücretinin 30 günlük yevmiyesine eşit bir tutardan hesaplanır. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

İşçi, aynı işverenin birden fazla işyerinde çalışmışsa, bu süreler birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır.

İşçinin Son Brüt Ücreti

Kapıcı kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin son brüt ücreti esas alınır. İşçinin son brüt ücreti, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücretidir.

İşçinin son brüt ücreti, maaşı, ikramiyesi, yol parası, yemek parası gibi tüm ek ödemeleri de kapsayan ücrettir.

İşçinin Kira Ödemeden Oturduğu Dairenin Emsal Kira Bedeli

Kapıcılar, genellikle kira ödemeden oturdukları bir daireye sahiptirler. Bu dairenin emsal kira bedeli de kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır.

Kapıcının kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli, o bölgedeki benzer dairelerin kira bedellerine göre belirlenir. Bu bedel, bilirkişi tarafından tespit edilir.

Kapıcı Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kapıcı kıdem tazminatı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin çalıştığı yıl sayısı x İşçinin son brüt ücreti + İşçinin kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli) x 30 günlük yevmiye

Örnek Hesaplama

Bir kapıcı, 25 yıl boyunca aynı işyerinde çalışmış ve son brüt ücreti 5.000 TL olmuştur. Kapıcının kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli de 2.000 TL’dir.

Bu durumda, kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (25 yıl x 5.000 TL + 2.000 TL) x 30 günlük yevmiye
Kıdem tazminatı = 125.000 TL

Kapıcı Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kapıcı kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, kıdem tazminatını işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 gün içinde ödemek zorundadır.

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin talebini haklı bulursa, işvereni kıdem tazminatını ödemeye mahkum eder.

Kapıcı Kıdem Tazminatının Zamanaşımı

Kapıcı kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 yıl içinde talep edilebilir. Bu süre geçtikten sonra kıdem tazminatı talebinde bulunulamaz.

Kapıcı Kıdem Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

  • Kapıcı kıdem tazminatı, işçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir.
  • Kapıcı kıdem tazminatı, işçinin emekli olması halinde de öden

Yayımlandı

kategorisi