Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır 2024-2025 Güncel

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası, bir haksız fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle zarar gören kişinin, zararını gidermek için açtığı bir dava türüdür. Bu davalarda, zarar gören kişi, uğradığı maddi ve manevi zararın tazminini talep eder.

Maddi Tazminat

Maddi tazminat, bir haksız fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle zarar gören kişinin, malvarlığında meydana gelen eksilmeyi ifade eder. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın varlığı ve miktarının ispatlanması gerekir.

Manevi Tazminat

Manevi tazminat, bir haksız fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle zarar gören kişinin, duyduğu acı, elem, keder ve benzeri manevi zararları ifade eder. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın varlığı ve miktarının ispatlanması şart değildir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açmak İçin Gerekli Şartlar

Maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Bir haksız fiil veya sözleşmenin ihlali olmalıdır.
 • Zarar gören kişi, haksız fiil veya sözleşmenin ihlali nedeniyle zarar görmüş olmalıdır.
 • Zarar, maddi veya manevi olabilir.
 • Zarar, ispatlanabilir olmalıdır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Maddi ve manevi tazminat davası açmak için, aşağıdaki belgeler gerekir:

 • Dava dilekçesi
 • İlk itiraz dilekçesi
 • Zarar gören kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Zarar gören kişinin ikametgah belgesi
 • Zarar gören kişinin varsa avukatının vekaletnamesi
 • Zararın ispatı için gerekli belgeler

Dava Dilekçesi

Dava dilekçesi, maddi ve manevi tazminat davası açmak için gerekli olan en önemli belgedir. Dava dilekçesinde, aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir:

 • Davacı ve davalının kimlik bilgileri
 • Dava konusu
 • Dava sebebi
 • Talep edilen tazminat miktarı
 • Zararın ispatı için gerekli belgeler

İlk İtiraz Dilekçesi

İlk itiraz dilekçesi, davalının dava dilekçesine karşı savunmasını sunmak için kullandığı bir belgedir. İlk itiraz dilekçesinde, davalının iddiaları kabul etmediği veya kısmen kabul ettiği hususlar belirtilir.

Zararın İspatı

Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın varlığı ve miktarının ispatlanması gerekir. Maddi zararın ispatı için, fatura, makbuz, bilirkişi raporu gibi belgeler kullanılabilir. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, zararın varlığı ispatlamak şart değildir. Ancak, manevi tazminat miktarının belirlenmesinde, zararın ağırlığı, zarar gören kişinin yaşı, sosyal durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi

Maddi ve manevi tazminat davası açmak için genel zamanaşımı süresi, 10 yıldır. Ancak, bazı durumlarda zamanaşımı süresi daha kısa veya daha uzun olabilir. Örneğin, taksirle ölüme neden olma halinde zamanaşımı süresi, 20 yıldır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Süresi

Maddi ve manevi tazminat davasının görülme süresi, davanın niteliğine ve karmaşıklığına göre değişebilir. Ancak, ortalama olarak, bu davaların görülme süresi 1-2 yıl arasındadır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Ücreti

Maddi ve manevi tazminat davası açmak için, dava harcı ve vekalet ücreti ödenmesi gerekir. Dava harcı, davanın değerine göre belirlenir. Vekalet ücreti ise, davanın değerine ve davanın görülme süresine göre belirlenir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açmanın Avantajları

Maddi ve manevi tazminat davası açmanın başlıca avantajları şunlardır:

 • Zarar gören kişinin uğradığı zararın giderilmesi sağlanır.
 • **Zarar gören kişinin mağduriyetinin giderilmesi

Yayımlandı

kategorisi