Vekalet Ücreti 2023 2024-2025 Güncel

2023 Vekalet Ücreti

Giriş

Vekalet ücreti, bir avukatın bir vekaletname ile kendisine verilen görevi yerine getirmesi karşılığında aldığı ücrettir. Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre, avukatlık ücreti, avukatın hukuki bilgi ve becerisini, işin önemini, üzüntü ve zahmeti, elde edilen sonucu ve diğer özellikleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

Vekalet Ücreti Türleri

Vekalet ücretleri, iki ana başlıkta incelenebilir:

  • Maktu ücretler: Belirli bir miktar olarak önceden belirlenmiş ücretlerdir.
  • Nispi ücretler: İşin konusu, önemi, üzüntü ve zahmeti gibi kriterlere göre hesaplanan ücretlerdir.

Maktu Ücretler

Maktu ücretler, 2023 yılı için Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yer almaktadır. Bu tarifeye göre, vekalet ücreti, iş veya işleme göre şu şekilde belirlenir:

  • İcra dairelerinde yapılan takipler için: 3.600 TL
  • İcra mahkemelerinde takip edilen işler için: 4.200 TL
  • İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için: 6.800 TL
  • Dava ve duruşmalı işler için:
    • İşin konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanacak miktarın tamamı.
    • İşin konusu para veya para ile değerlendirilemiyor ise, bu Tarifenin ikinci kısmına göre hesaplanacak miktarın tamamı.

Nispi Ücretler

Nispi vekalet ücretleri, Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinde düzenlenen hükümlere göre hesaplanır. Bu hükümlere göre, nispi vekalet ücreti, iş veya işlemden elde edilen veya elde edilmesi muhtemel olan net kazancın %10’undan az, %20’sinden fazla olamaz.

Nispi vekalet ücreti, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Nispi vekalet ücreti = (Elde edilen veya elde edilmesi muhtemel olan net kazanç) x (%10-%20)

Örneğin, bir dava sonucunda 100.000 TL net kazanç elde edilmesi halinde, nispi vekalet ücreti 10.000 TL ile 20.000 TL arasında olacaktır.

Vekalet Ücretinin Ödenmesi

Vekalet ücreti, genellikle dava sonunda, davanın kazanılması halinde hükmedilir. Ancak, tarafların anlaşmasıyla, vekalet ücretinin dava öncesinde de ödenmesi mümkündür.

Vekalet Ücretine İtiraz

Taraflar, vekalet ücretine itiraz edebilir. İtiraz, vekalet ücretinin hükmedildiği mahkemeye yapılır. Mahkeme, itirazı inceleyerek karar verir.

2023 Yılı Vekalet Ücreti Artışı

Türkiye Barolar Birliği tarafından 2023 yılı için belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, önceki tarifeye göre ortalama %90,40 oranında artış yapılmıştır. Bu artış, özellikle nispi vekalet ücretlerinde önemli bir artışa neden olmuştur.

Sonuç

Vekalet ücreti, bir avukatın bir vekaletname ile kendisine verilen görevi yerine getirmesi karşılığında aldığı ücrettir. Vekalet ücretleri, maktu ve nispi olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. 2023 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yapılan artış, özellikle nispi vekalet ücretlerinde önemli bir artışa neden olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi