Vekalet Ücreti Hesaplama 2024-2025 Güncel

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti, bir avukatın müvekkili adına yaptığı hukuki işlemler karşılığında aldığı ücrettir. Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre, vekalet ücreti, avukatın hukuki bilgisi ve deneyimi, işin önemi, niteliği ve zorluğu, işin hacmi ve süresi, tarafların ekonomik ve sosyal durumu gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Vekalet ücretinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler

Vekalet ücreti, iki şekilde hesaplanabilir:

  • Haklılık payı yöntemi: Bu yöntemde, vekalet ücreti, dava sonunda avukatın müvekkili lehine elde ettiği haklılık payı oranında belirlenir. Örneğin, bir davada avukat müvekkili lehine 100.000 TL’lik bir haklılık payı elde etmişse, vekalet ücreti de bu tutarın %15’i oranında, yani 15.000 TL olarak hesaplanır.
  • Tarife yöntemi: Bu yöntemde, vekalet ücreti, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) belirlediği tarifeye göre belirlenir. TBB tarifesi, her yıl yeniden düzenlenir.

Haklılık payı yöntemi

Haklılık payı yöntemi, vekalet ücretinin dava sonucunda elde edilen haklılık payı ile orantılı olarak belirlenmesini sağlar. Bu yöntem, davaların sonuçlarını öngörülebilir hale getirdiği için, tarafların haklarını korumaya yardımcı olur.

Haklılık payı yönteminde, vekalet ücreti, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Vekalet ücreti = (Haklılık payı * Tarife) / 100

Örneğin, bir davada avukat müvekkili lehine 100.000 TL’lik bir haklılık payı elde etmişse, vekalet ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır:

Vekalet ücreti = (100.000 * 2.000) / 100
Vekalet ücreti = 20.000 TL

Tarife yöntemi

Tarife yöntemi, vekalet ücretinin TBB tarafından belirlenen tarifeye göre belirlenmesini sağlar. Bu yöntem, vekalet ücretinin objektif ve adil bir şekilde belirlenmesini amaçlar.

TBB tarifesi, her yıl yeniden düzenlenir. Tarifede, dava türleri, davaların niteliği ve zorluğu, işin hacmi ve süresi gibi hususlar dikkate alınarak, her bir dava için vekalet ücreti tutarları belirlenir.

Tarife yönteminde, vekalet ücreti, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Vekalet ücreti = Tarife * (İşin hacmi ve süresi) / 100

Örneğin, bir davada işin hacmi ve süresi 10 puan olarak kabul ediliyorsa, vekalet ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır:

Vekalet ücreti = 2.000 * 10 / 100
Vekalet ücreti = 200 TL

Vekalet ücretinin ödenmesi

Vekalet ücreti, genellikle dava sonunda, davayı kazanan taraf tarafından ödenir. Ancak, taraflar vekalet ücretini sözleşme ile başka bir şekilde de belirleyebilirler. Örneğin, avukat, vekalet ücretini dava devam ederken, her ay belirli bir miktarda tahsil edebilir.

Vekalet ücretinin reddedilmesi

Vekalet ücreti, davayı kaybeden taraf tarafından da talep edilebilir. Ancak, davayı kaybeden taraf, vekalet ücretini haklı bir nedene dayanarak reddedebilmektedir. Örneğin, davayı kaybeden taraf, avukatın görevini ihmal ettiğini veya hatalı bir işlem yaptığını iddia ederek vekalet ücretini reddedebilmektedir.

Vekalet ücretinin itiraz edilmesi

Vekalet ücreti, taraflarca kabul edilmezse, vekalet ücretine itiraz edilebilir. Vekalet ücretine itiraz, dava sonunda, davayı kazanan taraf tarafından icra takibi başlatılarak yapılır.

Vekalet ücretinin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Vekalet ücretinin hesaplanmasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Dava türünün belirlenmesi: Vekalet ücreti, dava türlerine göre farklılık gösterir. Örneğin, bir boşanma davasında vekalet ücreti, bir tazminat davasında

Yayımlandı

kategorisi